صفحه اصلی بهتر است بدانید.. مراحل ساخت پنجره دوجداره


مراحل تولید پنجره دوجداره

 

 

اولین و مهمترین قسمت تولید درب و پنجره ها اندازه گیری دقیق ابعاد پنجره است زیرا از آنجا که تمامی مراحل ساخت درب و پنجره upvc توسط ماشین آلات و دستگاه های مدرن و دقیق انجام میشود ،باید کلیه اطلاعات ورودی به دستگاه از قبیل ابعاد و اندازه های پنجره دقیق و بدون کوچکترین خطا انجام گیرد.به همین خاطر اندازه گیری توسط افراد مجرب و به وسیله متر لیزری صورت میپذیرد.

 

 

مرحله بعد طراحی نقشه تولید درب و پنجره دوجداره می باشد که با توجه به ابعادی که توسط پرسنل اندازه گیری شده توسط نرم افزار طراحی درب و پنجره طراحی خواهد شد،خروجی نرم افزار اطلاعات کاملی در مورد پروفیل مصررفی ،برش بهینه پروفیل و زوار دوجداره،ابعاد شیشه دوجداره یا سه جداره لیست یراق آلات مصرفی ابعاد توری و سایر موارد را در اختیار ما قرار می دهد.همچنین محاسبه قیمت تمام شده پنجره در این مرحله انجام می پذیرد.

گزارش خروجی نرم افزار درب و پنجره دوجداره به عنوان پیش فاکتور به خریدار ارسال خواهد شد تا نقشه ها بررسی و امضا شود، سپس نقشه های تایید شده به قسمت تولید ارسال می شود.

 

کلیه مراحل طراحی به وسیله نرم افزاری تخصصی انجام میگیرد.در ضمن به خاطر حساسیت و دقت بخش طراحی کلیه افراد شاغل در این قسمت باید از تخصص بالا برخوردار باشند.

 گزارش خروجی نرم افزار درب و پنجره دوجداره، به قسمت تولید ارسال می شود

 

ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش درب و ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻬﻨﺪ ﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺑﻌﺎد درب و ﭘﻨﺠﺮه ، ﻃﺒﻖ نقشه ﺑﺮش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎر آب ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

همزمان با عملیات برش پروفیل upvc و ایجاد شیار آب پروفیل های گالوانیزه برش داده شده و درون آنها با پیچ محکم میشوند. به منظور مقاوم سازی و تقویت درب و پنجره های تولیدی ملزم به استفاده از پروفیل گالوانیزه با ضخامت مناسب در داخل پی وی سی هستیم. بکار گیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل اصلی upvc وپیپ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده ضمن کاهش خطر افتادگی باز شو های پنجره دوجداره مقاومت درب وپنجره های ساخته شده افزایش می یابد. 

در اداﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﯾﺮاق آﻻت (ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎز ﺷﻮ) ؛ ﺳﻮراﺧﻬﺎ و ﺷﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮ ﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ ﻓﺮز روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﭘﯿﭻ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪي، ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎ و زاﺋﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش در زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. 

در مرحله بعد، روي ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎرﯾﻬﺎي ﺟﺰﺋﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﯾﺮاق آﻻت روي درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن ﯾﺮاق آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺎب و ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﯾﺮاق آﻻت ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﯾﺮاق آﻻت در رده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  رعایت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ در ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده الزامی است.

 

 جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تولید شده وبرخورداری از استانداردهای لازم ، این محصولات در بخشی جداگانه، تحت آزمایشات و تست های گوناگون قرار داده می شوند.  پس از آن نوبت به رگلاژ پنجره می رسد. قاب ها و بازشوها بر روی دیوارهای مصنوعی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سپس رگلاژ و تنظیم اولیه بر روی آنها صورت می گیرد. پس از تنظیم ، قاب ها و بازشوها به انبار انتقال داده می شوند تا در موعد مقرر، جهت نصب، به محل مورد نظر ارسال گردند.

 

 

 

 

 

 

 ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه، ﻗﺮار دادن ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ. ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي

 

اﺑﺘﺪا ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎب و دﯾﻮاره ، اﺳﭙﯿﺴﺮﻫﺎي (ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز) ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎوي در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ، ﺑﯿﻦ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه و دﯾﻮاره ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد . ﺳﭙﺲ ﻗﺎب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن درون دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه درون دﯾﻮار ، دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻫﺎ ﻓﻮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎب و دﯾﻮاره را ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﻮم ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎﻣﻼً آب ﺑﻨﺪي ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . دوﺟﺪاره ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح درون ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 

 

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎز ﺷﻮ از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﺎزﺷﻮ را ﺑﻪ روي ﻗﺎب ﻧﺼﺐ ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﺷﯿﺸﻪ را درون ﺑﺎزﺷﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه ، زﻫﻮار ﺷﯿﺸﻪ (bead Glazing) را ﻧﯿﺰ ﺟﺎ زده و ﺑﺎز ﺷﻮي ﭘﻨﺠﺮه را رﮔﻼژ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬ ﮐﻮر در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻨﺠﺮه و ﺳﻬﻮﻟﺖ و رواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 واژه های کلیدی:

مراحل تولید درب و پنجره دوجداره   پنجره دوجداره   تولید پنجره   پنجره دوجداره در تبریز  پنجرهupvc     درب و پنجره upvc   پنجره ترمال بریک در تبریز   شیشه دوجداره   تولید شیشه دوجداره در تبریز   چگونگی تولید پنجره دوجداره   وین تک   پنجره وینتک  نصب پنجره  ترمال بریک آلومینیومی پروفیل وینتک در تبریز  نماینده وینتک در تبریز   شیشه سه جداره در تبریز  توری پلیسه در تبریز   توری در تبریز  نحوه تولید پنجره دوجدارهupvc در تبریز   پنجره با کیفیت در تبریز  کارخانه سازنده درب و پنجره دوجداره upvcدر تبریز   پر فروش ترین پنجره  انواع پنجره دوجداره یو پی وی سی  تعویض پنجره  تعویض پنجره بدون تخریب   نماینده پروفیل وینتک در آذربایجان شرقی   خرید پنجره باکیفیت در تبریز   فروش پنجره با کیفیت در تبریز  نماینده انحصاری وینتک در تبریز   تولید توری در تبریز   فروش توری در تبریز  کرکره داخل شیشه   پنجره برتر  تکنولوژی برتر پنجره دوجداره در تبریز

 

بدل از صفحه اول

JA slide show

منوی مدیریت

آمار بازدید

 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت توسعه ارتباطات نت آورد